Home / Privacy policy

Onze privacy policy

Informatie op grond van art. 13 van de Algemene Verordening voor de bescherming van
EU-persoonsgegevens 679/2016 (AVG)
Op grond van artikel 13 van EU-verordening 679 van 2016, zullen wij u de volgende
informatie verstrekken, in overeenstemming met het beginsel van juistheid, wettigheid
en transparantie, om de kenmerken en methoden voor de verwerking van
persoonsgegevens van u te illustreren verleend of anderszins verkregen door het
gebruik van de applicatie genaamd "Nordic Fire 2.0" (hierna ook "App").
Door de App te installeren, stemt de geïnteresseerde partij (hierna ook "de Gebruiker")
in met het verzamelen en verwerken van de hieronder aangegeven gegevens.
1. Datacontroller
De eigenaar van de gegevensverwerking die via de applicatie wordt uitgevoerd, is Nordic
Fire b.v., in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger, gevestigd in De
Immenhorst 5, 7041 KE 's-Heerenberg, Nederland.
U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevens om informatie over
de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te vragen en de rechten uit te oefenen
die worden vermeld in punt 7 hieronder, alsmede om een volledige lijst met benoemde
gegevensverwerkers op te vragen door contact op te nemen met Nordic Fire per post of
door te schrijven naar het volgende adres en -mail: info@nordicfire.nl
2. Categorieën verwerkte gegevens, aard van de verstrekking van gegevens en doel
van verwerking
We informeren u dat de eigenaar via de app de volgende gegevens verwerkt:
Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt: de gegevens die de
gebruiker vrijwillig verstrekt voor het gebruik van de functies van de app (zoals
registratie, servicebeheer, eventuele hulp), zijn het e-mailadres, een wachtwoord en
bijbehorende gegevens naar het product dat wordt beheerd via de app.
Bovendien kunnen de gegevens met betrekking tot het product ook worden verstrekt
door de aankoop en herkenning van een QR-code, en in dit geval zal de app de camera
van het gebruikersapparaat gebruiken.
(a) Deze gegevens worden verwerkt voor:
(i) Registratie toestaan en de Gebruiker bevestigen tijdens de inlogfase;
(ii) de gevraagde service aan de gebruiker leveren en hem toestaan zijn eigen product te
beheren.
In dit geval is het verstrekken van persoonsgegevens voor dit doel optioneel; het niet
verstrekken ervan kan echter bepaalde functies van de App voorkomen, zoals de
mogelijkheid om de geleverde service te registreren en te gebruiken.
In ieder geval zullen de verzamelde persoonlijke gegevens op geen enkele manier
bekend worden gemaakt aan het publiek.
3. Gegevensverwerkingsmethoden
We informeren u dat de verwerking van de verstrekte gegevens wordt uitgevoerd met
behulp van IT-hulpmiddelen en / of handmatig (bijvoorbeeld op papier) voor de tijd die
strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn

verzameld en in elk geval met de goedkeuring. van specifieke beveiligingsmaatregelen
om elke schending van persoonlijke gegevens te voorkomen, zoals gegevensverlies,
ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang.
Deze maatregelen kunnen echter, vanwege de aard van het online transmissiemedium,
het risico van ongeoorloofde toegang of verspreiding van gegevens absoluut niet
beperken of uitsluiten. Hiertoe is het raadzaam om periodiek te controleren of uw
apparaat is uitgerust met softwareapparaten die geschikt zijn voor de bescherming van
gegevensoverdracht op het netwerk, zowel inkomende als uitgaande (als bijgewerkte
antivirussystemen) en dat de internetprovider gepaste maatregelen heeft getroffen
voor de beveiliging van datatransmissie op het netwerk (zoals firewalls en anti-
spamfilters).
Verder is het raadzaam om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot
uw smartphone te beperken en uit te loggen na gebruik van de service die door de app
wordt geboden.
4. Rechtsgrondslag van de verwerking en bewaringstermijn
Met uitzondering van de navigatiegegevens, informeren wij u dat met betrekking tot de
behandelingen die worden uitgevoerd voor het gebruik van de doeleinden van de App,
de wettelijke basis bestaat in de uitvoering van de diensten die worden aangeboden via
de App en die worden aangevraagd door de App zelf te downloaden.
In het geval dat de gebruiker de gegevens met betrekking tot het product verstrekt door
de aankoop en herkenning van een QR-code en de app daarom toegang heeft tot de
camera van het gebruikersapparaat, is uitdrukkelijke toestemming vereist.
De verzamelde gegevens voor het leveren van de met de App verbonden diensten,
worden bewaard gedurende de tijd die nodig is en voor de duur van het gebruik van de
App zelf (onverminderd de mogelijkheid voor de Gebruiker om zijn gegevens te allen
tijde te verwijderen met behulp van de functies aanwezig in de App), echter niet later
dan 24 maanden na de laatste toegang daartoe.

Alle ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.
Wij informeren u dat uw persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan
derden, behalve in die gevallen waarin dit onmisbaar is, en alleen voor zover strikt
noodzakelijk om de doeleinden van de beschreven verwerking te bereiken. Daarom
kunnen deze gegevens worden gecommuniceerd:
(i) aan werknemers van de houder van persoonsgegevens, in de context van hun
werktaak, die optreden als personen die bevoegd zijn voor de verwerking en in die zin
opgedragen door de eigenaar;
(ii) aan externe consultants en derde partijen (bijvoorbeeld technische dienstverleners
en dienstverleners voor hulpverleners, technologieleveranciers, krediet- en
bankinstellingen, dienstverleners die behulpzaam zijn bij het beheer / onderhoud van de
app, aanbieder), die optreden als externe gegevensverwerkers benoemd door de Data
Controller;
(iii) aan bestuursorganen en autoriteiten voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

6. Gegevensoverdracht buiten de EU
We informeren u dat het beheer en de opslag van persoonlijke gegevens plaatsvindt op
servers in de Europese Unie van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking en / of
externe bedrijven die zijn aangewezen en naar behoren zijn aangewezen als externe
gegevensverwerkers. Momenteel zijn de servers gevestigd in Frankrijk. De gegevens
worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

7. Rechten van belanghebbenden
Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u het recht om de
Datacontroller te vragen:
a) verzoeken om bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens;
b) informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van
persoonsgegevens, de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de
persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld en, indien mogelijk, de
opslagperiode;
c) verkrijgen van de correctie en verwijdering van gegevens;
d) verkrijg de behandelingsbeperking;
e) verkrijgen van de draagbaarheid van de gegevens, dat wil zeggen, ontvangen van een
gegevensbeheerder, in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door
een automatische inrichting, en deze zonder belemmering naar een andere
gegevensbeheerder verzenden;
f) te allen tijde bezwaar hebben tegen de verwerking en ook in het geval van verwerking
voor direct marketingdoeleinden;
g) zich verzetten tegen een geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot
natuurlijke personen, inclusief profilering;
h) de gegevensbeheerder vragen om toegang te krijgen tot persoonsgegevens en deze
te corrigeren of te verwijderen of de verwerking die hen aanbelangt of om zich tegen
hun behandeling te verzetten, in aanvulling op het recht op gegevensportabiliteit.
Verder, krachtens art. 7, par. 3, GDPR, wij informeren u dat u te allen tijde gebruik kunt
maken van uw recht om uw toestemming te herroepen, zonder de wettigheid van de
verwerking in gevaar te brengen op basis van de eerder gegeven toestemming.
Ten slotte informeren wij u dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de
controleautoriteit.
Hoe rechten uit te oefenen
Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek richten aan de
eigenaar op de volgende adressen:
– via e-mail, op: info@nordicfire.nl
– of per post, schrijven naar:
Nordic Fire b.v.
De Immenhorst 5
7041 KE 's-Heerenberg, Nederland
8. Updates van de informatie

Houd er rekening mee dat deze informatie, verstrekt op grond van art. 13 van de GDPR
worden onderworpen aan periodieke updates die aan de hand van geschikte methoden
worden getoond om de belanghebbenden op de hoogte te stellen.
Op grond van artikel 13 van EU-verordening 679 van 2016, zullen wij u de volgende informatie verstrekken,
in overeenstemming met het beginsel van juistheid, wettigheid en transparantie, om de kenmerken en
methoden voor de verwerking van persoonsgegevens van u te illustreren verleend of anderszins verkregen
door het gebruik van de applicatie genaamd "Nordic Fire 2.0" (hierna ook "App").
Door de App te installeren, stemt de geïnteresseerde partij (hierna ook "de Gebruiker") in met het
verzamelen en verwerken van de hieronder aangegeven gegevens.

1. Datacontroller

De eigenaar van de gegevensverwerking die via de applicatie wordt uitgevoerd, is Nordic Fire b.v., in de
persoon van de wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, gevestigd in De Immenhorst 5, 7041 KE 's-
Heerenberg, Nederland.
U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevens om informatie over de verwerking van
uw persoonlijke gegevens op te vragen en de rechten uit te oefenen die worden vermeld in punt 7
hieronder, alsmede om een volledige lijst met benoemde gegevensverwerkers op te vragen door contact
op te nemen met Nordic Fire per post of door te schrijven naar het volgende adres en -mail:
info@nordicfire.nl
2. Categorieën verwerkte gegevens, aard van de verstrekking van gegevens en doel van verwerking
We informeren u dat de eigenaar via de app de volgende gegevens verwerkt:
Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt: de gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt
voor het gebruik van de functies van de app (zoals registratie, servicebeheer, eventuele hulp), zijn het e-
mailadres, een wachtwoord en bijbehorende gegevens naar het product dat wordt beheerd via de app.
Bovendien kunnen de gegevens met betrekking tot het product ook worden verstrekt door de aankoop en
herkenning van een QR-code, en in dit geval zal de app de camera van het gebruikersapparaat gebruiken.
(a) Deze gegevens worden verwerkt voor:
(i) Registratie toestaan en de Gebruiker bevestigen tijdens de inlogfase;
(ii) de gevraagde service aan de gebruiker leveren en hem toestaan zijn eigen product te beheren.

In dit geval is het verstrekken van persoonsgegevens voor dit doel optioneel; het niet verstrekken ervan kan
echter bepaalde functies van de App voorkomen, zoals de mogelijkheid om de geleverde service te
registreren en te gebruiken.
In ieder geval zullen de verzamelde persoonlijke gegevens op geen enkele manier bekend worden gemaakt
aan het publiek.
3. Gegevensverwerkingsmethoden

We informeren u dat de verwerking van de verstrekte gegevens wordt uitgevoerd met behulp van IT-
hulpmiddelen en / of handmatig (bijvoorbeeld op papier) voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het
bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in elk geval met de goedkeuring. van
specifieke beveiligingsmaatregelen om elke schending van persoonlijke gegevens te voorkomen, zoals
gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang.
Deze maatregelen kunnen echter, vanwege de aard van het online transmissiemedium, het risico van
ongeoorloofde toegang of verspreiding van gegevens absoluut niet beperken of uitsluiten. Hiertoe is het
raadzaam om periodiek te controleren of uw apparaat is uitgerust met softwareapparaten die geschikt zijn
voor de bescherming van gegevensoverdracht op het netwerk, zowel inkomende als uitgaande (als
bijgewerkte antivirussystemen) en dat de internetprovider gepaste maatregelen heeft getroffen voor de
beveiliging van datatransmissie op het netwerk (zoals firewalls en anti-spamfilters).
Verder is het raadzaam om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot uw smartphone te
beperken en uit te loggen na gebruik van de service die door de app wordt geboden.
4. Rechtsgrondslag van de verwerking en bewaringstermijn
Met uitzondering van de navigatiegegevens, informeren wij u dat met betrekking tot de behandelingen die
worden uitgevoerd voor het gebruik van de doeleinden van de App, de wettelijke basis bestaat in de
uitvoering van de diensten die worden aangeboden via de App en die worden aangevraagd door de App
zelf te downloaden.
In het geval dat de gebruiker de gegevens met betrekking tot het product verstrekt door de aankoop en
herkenning van een QR-code en de app daarom toegang heeft tot de camera van het gebruikersapparaat, is
uitdrukkelijke toestemming vereist.
De verzamelde gegevens voor het leveren van de met de App verbonden diensten, worden bewaard
gedurende de tijd die nodig is en voor de duur van het gebruik van de App zelf (onverminderd de
mogelijkheid voor de Gebruiker om zijn gegevens te allen tijde te verwijderen met behulp van de functies
aanwezig in de App), echter niet later dan 24 maanden na de laatste toegang daartoe.

Alle ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.

Wij informeren u dat uw persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden, behalve in
die gevallen waarin dit onmisbaar is, en alleen voor zover strikt noodzakelijk om de doeleinden van de
beschreven verwerking te bereiken. Daarom kunnen deze gegevens worden gecommuniceerd:
(i) aan werknemers van de houder van persoonsgegevens, in de context van hun werktaak, die optreden als
personen die bevoegd zijn voor de verwerking en in die zin opgedragen door de eigenaar;
(ii) aan externe consultants en derde partijen (bijvoorbeeld technische dienstverleners en dienstverleners
voor hulpverleners, technologieleveranciers, krediet- en bankinstellingen, dienstverleners die behulpzaam
zijn bij het beheer / onderhoud van de app, aanbieder), die optreden als externe gegevensverwerkers
benoemd door de Data Controller;
(iii) aan bestuursorganen en autoriteiten voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

6. Gegevensoverdracht buiten de EU
We informeren u dat het beheer en de opslag van persoonlijke gegevens plaatsvindt op servers in de
Europese Unie van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking en / of externe bedrijven die zijn
aangewezen en naar behoren zijn aangewezen als externe gegevensverwerkers. Momenteel zijn de servers
gevestigd in Frankrijk. De gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

7. Rechten van belanghebbenden

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u het recht om de Datacontroller te
vragen:
a) verzoeken om bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens;
b) informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens,
de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden
meegedeeld en, indien mogelijk, de opslagperiode;
c) verkrijgen van de correctie en verwijdering van gegevens;
d) verkrijg de behandelingsbeperking;
e) verkrijgen van de draagbaarheid van de gegevens, dat wil zeggen, ontvangen van een
gegevensbeheerder, in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatische
inrichting, en deze zonder belemmering naar een andere gegevensbeheerder verzenden;
f) te allen tijde bezwaar hebben tegen de verwerking en ook in het geval van verwerking voor direct
marketingdoeleinden;
g) zich verzetten tegen een geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot natuurlijke
personen, inclusief profilering;
h) de gegevensbeheerder vragen om toegang te krijgen tot persoonsgegevens en deze te corrigeren of te
verwijderen of de verwerking die hen aanbelangt of om zich tegen hun behandeling te verzetten, in
aanvulling op het recht op gegevensportabiliteit.
Verder, krachtens art. 7, par. 3, GDPR, wij informeren u dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw
recht om uw toestemming te herroepen, zonder de wettigheid van de verwerking in gevaar te brengen op
basis van de eerder gegeven toestemming.
Ten slotte informeren wij u dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit.
Hoe rechten uit te oefenen
Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek richten aan de eigenaar op de volgende
adressen:
– via e-mail, op: info@nordicfire.nl
– of per post, schrijven naar:

Nordic Fire b.v.
De Immenhorst 5
7041 KE ‘s-Heerenberg
Nederland